NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

26 nieuwe projecten Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

In mei 2017 zijn 26 projecten gestart met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze projecten hebben subsidie ontvangen vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Meedoen in Meerburg, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, is één van de 26 projecten.

Actieprogramma ZonMW

De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten door personen met verward gedrag toe. Er is aandacht nodig voor alle facetten van de ondersteuning en opvang van en de zorg voor deze personen, om op tijd passende hulp te bieden en overlast voor anderen te beperken. Dat is waar het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) op inspeelt.

Om deze sluitende aanpak te realiseren, financiert en faciliteert het Actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen. Samenwerking tussen deze partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal. Voorwaarde is dat de projecten en initiatieven domeinoverstijgend en persoonsgericht zijn. Daarnaast moeten ze gebaseerd zijn op de 9 bouwstenen van het Aanjaagteam verwarde personen.

Meedoen in Meerburg
Het project ‘Verbinding, de nieuwe GGZ in de wijk (Meedoen in Meerburg)’ richt zich op buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid die niet op eigen kracht deel nemen aan de samenleving of het risico lopen uitgesloten te geraken. Meerdere mensen zijn gebaat bij een breder netwerk in de wijk, meer sociale activiteiten of dagstructuur.

De organisaties en burgerinitiatieven die actief zijn in de wijk zoeken in het project extra verbindingen om een sluitend netwerk te vormen ter ondersteuning van hen die dat nodig hebben. Het project richt zich ook op degenen in de wijk die als steunpilaar dienen voor anderen: mensen die zelf hersteld zijn of op weg zijn naar herstel. Bij uitstek zij kunnen helpen stigmatisering te voorkomen, ze zijn hoopverlener, staan naast iemand en bieden een gemakkelijke toegang ‘om onder de mensen te komen’. Om het project zo bekend mogelijk te maken in de wijk is voor een andere werktitel gekozen: Meedoen in Meerburg.

Subsidie

In februari 2017 zijn de eerste 40 projecten gestart met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Daar zijn in mei dus 26 projecten bij gekomen. Vervolgens worden er in augustus weer nieuwe projecten gefinancierd en toegevoegd aan dit overzicht. Wilt u ook subsidie aanvragen? In juli 2017 komen de volgende subsidieoproepen online (deadline in september, start project in november).

Bron: ZonMW

Meer weten


Geplaatst op: 13 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 13 juli 2017