NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Afronding Nieuwe wegen ggz en opvang: de eindstand

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider: “Nieuwe wegen ggz en opvang was een innovatief, creatief ontwikkelprogramma, een programma dat in co-creatie gerealiseerd is en co-creatie in de initiatieven heeft gestimuleerd.”

In april 2016 vond de startbijeenkomst plaats van het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang met als opdracht:

  • met de circa 30 samenwerkingsverbanden/regionale netwerken met organisaties in de GGZ en opvang een bijdrage te leveren aan een derde meer herstel (persoonlijk, symptomatisch, maatschappelijk) voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
  • het ‘zorgdomein’ te verbinden met het ‘sociale domein’
  • dit op alle niveaus tot stand te brengen in samenwerking met ervaringsdeskundigen
  • en dit op een manier te doen, waardoor de opgedane kennis en ervaring in de sectoren volop kan worden benut en gedeeld.

27 samenwerkingsinitiatieven

In de tweede helft van 2016 zijn in ieder samenwerkingsverband ontwikkelteams tot stand gebracht, met één of meerdere projectleiders. De themacoördinatoren hebben voor hen als hulpmiddel een werkdocument opgesteld, waarmee een ontwikkelplan tot stand gebracht kon worden. Eind 2016 zijn de eerste ontwikkelplannen tot stand gekomen. Op basis van de vragen van de samenwerkingsverbanden zijn in het programma vervolgens drie themagroepen gevormd:

  • Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen
  • Participatie, inclusie en werk
  • Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

In december 2016 is in aanvulling op deze thema’s samen met de projectleiders van de samenwerkingsinitiatieven een aantal overstijgende thema’s bepaald, zodat hier in het vervolg van het programma de focus op gelegd kon gaan worden. Het betrof de thema’s:

  • domeinoverstijgende samenwerking
  • inzet ervaringsdeskundigheid
  • duurzame financiering

Over deze thema’s zijn in 2017 masterclasses georganiseerd.

Nu, 2 jaar later, is het programma afgerond en zijn factsheets gepubliceerd over wat de 27 trajecten van de samenwerkingsinitiatieven hebben opgeleverd.

Landelijk congres

In maart dit jaar organiseerde Nieuwe wegen ggz en opvang het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie‘ samen met vergelijkbare programma’s, om ook op landelijk niveau domeinoverstijgende samenwerking aan te jagen. Vanuit het programma Nieuwe wegen ggz en opvang zijn tijdens dit congres tien workshops verzorgd en waren we aanwezig op het ontmoetings- en inspiratieplein. De samenwerkingsverbanden konden op deze manier de resultaten van hun initiatief met een groot publiek delen.

Eindpublicatie

Later deze maand wordt de eindpublicatie over het programma gepubliceerd, met daarin mooie praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen van betrokkenen en tips en tools op de verschillende thema’s die in het programma aan de orde zijn geweest.

Lees meer over de achtergrond en aanpak van het programma in Nieuwe wegen ggz en opvang: de eindstand

Geplaatst op: 11 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 11 juni 2018