NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Doelstellingen ambulantisering ggz nog niet in zicht

Mensen met langdurige psychische aandoeningen willen een socialer leven. Velen willen het liefst ‘gewoon’ een opleiding volgen of werken. De ambulantisering en hervorming van de langdurige ggz moeten daaraan bijdragen. Maar er is nog veel nodig om substantiële vooruitgang te boeken. Uit de meting van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz blijkt dat de meeste mensen met een psychische kwetsbaarheid op zichzelf wonen, maar dat slechts 20 procent een betaalde baan heeft. De financiële situatie is vaak slecht en ruim 80 procent voelt zich eenzaam. Vooral jongere generaties zijn op zoek naar sociale contacten, voldoening, werk en een ‘normaal leven’.

Ambulantisering in opbouw

De ambulantisering en hervorming van de langdurige ggz moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De monitor laat zien dat het aantal plaatsen in psychiatrische klinieken tussen 2012 en 2014 met ongeveer 10 procent is gedaald. Ook vindt er een voorzichtige intensivering van de ambulante ondersteuning plaats. Maar de vraag is of dat voldoende is om aan de wensen van mensen met een psychische kwetsbaarheid tegemoet te komen. Vooral bij crises is er intensieve zorg. Maar structurele hulp bij de psychische problemen en ondersteuning op het gebied van werk of opleiding blijven nog achter. Ook spelen stereotypering en negatieve beeldvorming in de samenleving mensen met ernstige psychische aandoeningen parten. Velen voelen zich buitengesloten vanwege hun psychische kwetsbaarheid.

Complex regionale speelveld

In een aantal regio’s werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders inmiddels samen om betere ondersteuning te bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en worden gezamenlijk pilots ontwikkeld. Maar in veel regio’s blijft deze samenwerking nog uit. Door de opeenvolgende hervormingen van het zorgstelsel is het regionale speelveld zeer complex geworden en zijn de risico’s van afwenteling en versnippering van de zorg reëel.

In de monitor wordt gepleit voor een duidelijker regionale regie, een betere toegang tot geschikte en betaalbare woningen en tot de arbeidsmarkt en het tegengaan van stigmatisering. Ook wordt voorgesteld om, parallel aan de afbouwdoelen voor de intramurale zorg, tot een gezamenlijk, richtinggevend kader te komen voor de ambulante opbouw.

Meer weten

Bron: www.trimbos.nl


Geplaatst op: 1 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 2 augustus 2016