NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Financiering lokale ggz voorzieningen uit verschillende potjes vergt domeinoverstijgende samenwerking

Op de website socialevraagstukken.nl geeft Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang, goede voorbeelden en richtlijnen vanuit het programma om financiering van lokale domeinoverstijgende samenwerkingsinitiatieven op het gebied van ggz en opvang rond te krijgen .

Gezamenlijke ambitie

In het artikel ‘Financiering van lokale ggz voorzieningen blijft problematisch’ beschrijft Marie-Antoinette Bäckes enkele goede voorbeelden van initiatieven die de financiering dankzij samenwerking rondgekregen hebben: ‘Kleinschalige lokale voorzieningen voor mensen met psychische problemen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bestaande regelingen sluiten soms slecht op elkaar aan. Daar is geen pasklare oplossing voor, maar er is wel een richting waarin gedacht kan worden. Allereerst is het belangrijk dat de aanbieders van behandeling, zorg en welzijn, de gemeente(n) en zorgverzekeraar elkaar weten te vinden. Dan nog moeten ze bereid zijn om actief mee te denken vanuit het maatschappelijk belang. Vervolgens is het zaak dat ze met elkaar overeenkomen welke gezamenlijke ambitie ze willen nastreven. Als iedere partij dan ook nog eens vanuit de eigen discipline nagaat welke financiële bijdrage geleverd kan worden, dan is er veel mogelijk.’

Domeinen overschrijden

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang
‘Om hulp te bieden aan kwetsbare mensen in de wijk is het nodig om domeinen te overschrijden en samen te werken. Voor de financiering van samenwerkingsinitiatieven geldt dat evenzeer.’

‘De oplossing is steeds afhankelijk van de lokale situatie en van welke partijen bereid zijn om aan tafel te schuiven. Maar als een situatie erom vraagt dat een deel van de financiering die nu verstrekt wordt door de gemeente, verschuift naar de zorgverzekeraar of andersom, dan zijn dat oplossingen die haalbaar en wenselijk zijn.’

Meer weten


Geplaatst op: 4 december 2017
Laatst gewijzigd op: 12 december 2017