NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Meedoen in Meerburg zorgt voor een bredere sociale structuur in de wijk

Meedoen in Meerburg, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Het project betrekt mensen die door psychische of psychosociale problematiek niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving of het risico lopen (weer) uitgesloten te raken bij activiteiten in de wijk.

De aanpak

Professionals en vrijwilligers werken samen en organiseren een samenhangend netwerk om deze kwetsbare mensen kansen te bieden op maatschappelijk herstel en participatie. Het project heeft drie fasen doorlopen:

  • Fase 1: Het opzetten van een werkgroep om het project op te zetten in de wijk Meerburg.
  • Fase 2: Doorontwikkeling van het project. Aanvraag (en toekenning van)subsidie ZonMw. Verruiming openingstijden van Zelfregiecentrum Leiden in het Huis van de Buurt (buurtcentrum). Training ervaringsdeskundigen voor de Vliegende Brigade voor huisbezoek en (informele) contacten. Organiseren signaleringsoverleg in de wijk. Monitoren van de samenwerking en tevredenheid van cliënten met effectencalculator-gesprekken. De ervaringsdeskundigen en beroepskrachten maken afspraken. Er wordt in de wijk geflyerd en gesproken met winkeliers.
  • Fase 3: Aanvraag en toekenning subsidie van ZonMw voor uitbreiding van het project in meer wijken in Leiden, namelijk ‘Meedoen met de Stad” en werven van een projectleider.

Het resultaat

De mensen voor wie het project is bedoeld, worden actief benaderd, aangesproken en ondersteund voor het meedoen aan activiteiten (herstel en participatie). Het effect is dat mensen een groter sociaal netwerk krijgen, hun gevoel van eigenwaarde wordt verhoogd en ze meer voldoening halen uit hun leven. Meer mensen bezoeken het Zelfregiecentrum. De aanbieders zorg en welzijn in de wijk zijn beter op de hoogte van elkaars mogelijkheden en werken daardoor meer samen. De toegang tot zorg en welzijn is als gevolg daarvan laagdrempelig. Er is een signaleringsoverleg tot stand gebracht en de Vliegende Brigade is actief in de wijk. Het continueren van deze samenwerking op wijkniveau is een gedeelde verantwoordelijkheid. De partijen zetten zich in om de commitment en betrokkenheid te continueren.

Manon Verhoeven, sociale wijkteam Roodenburg
“Makkelijke situaties worden in de praktijk opgelost, moeilijker situaties vragen een langere adem en meer creativiteit. Daar kan je elkaar goed in aanvullen; zowel vrijwilligers als professionals.”

Meer weten

Bekijk alle resultaten van het Nieuwe wegen ggz en opvang-project op de deelnemerspagina van Meedoen in Meerburg


Geplaatst op: 22 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 22 maart 2018