NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Bemoeizorg: maatschappelijke business case

De RIBW Alliantie heeft de maatschappelijke- en  economische meerwaarde van Bemoeizorg afgezet tegen de kosten ervan. De resultaten hebben ze verwerkt in een maatschappelijke business case (MBC). Bemoeizorg richt zich op zorgmijders die niet in zorg/beeld zijn bij een wijkteam of specialistische behandeling. Bij Bemoeizorg gaat het om volwassen burgers met multiproblematiek. Dat betekent dat er veelal sprake is van problemen op meerdere levensgebieden. Problemen zoals: overlast voor omgeving, dreigende uithuiszetting, geen werk, schulden, uitkeringen, verslaving en licht verstandelijke beperking.

- RIBW Alliantie
click to tweet

Kenmerken

Bemoeizorg richt zich op kwetsbare burgers die (nog) geen passende ondersteuning ontvangen waarbij sprake is van complexe problematiek. En waarbij een (vermoeden van een)psychische stoornis bestaat. Of waarbij er sprake is van complexe psychosociale of sociaal-maatschappelijke problematiek. Bemoeizorg heeft de volgende kenmerken:

  • Laagdrempelig. De insteek van Bemoeizorg is gericht op het winnen van vertrouwen van de cliënt.
  • Outreached in de eigen leefomgeving. Er wordt actief contact gezocht met de cliënt in zijn eigen leefomgeving. Snel inzicht in problematiek.
  • Kortdurend. Ondersteuning is altijd kortdurend. Het doel is om contacten te leggen of te herstellen en te bemiddelen naar organisaties die hulpverlening bieden op verschillende levensgebieden. De sociale kaart kennen en daarna doorverwijzen.
  • Levensbreed/integraal. Binnen Bemoeizorg wordt de totale ondersteuningsbehoefte van de cliënt in kaart gebracht.
  • Gericht op samenwerking. Samenwerking met andere partijen en het kennen van de sociale kaart is daarom van groot belang. Daarnaast is samenwerking belangrijk om daarmee ook signalen van zorgmijdende burgers te ontvangen. Bekend zijn bij partners om signalen snel te krijgen.

Maatschappelijke resultaten

Bemoeizorg levert maatschappelijke meerwaarde op. Uit het onderzoek komen een aantal maatschappelijke resultaten:

Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven van mensen die bemoeizorg ontvangen neemt toe doordat zij direct op de goede plek terecht komen. De integrale aanpak zorgt voor rust.

Huisvesting
Bemoeizorg voorkomt uithuiszetting en overlast.

Financiën
Het tijdig inzetten van professionele begeleiding kan het ontstaan of het verergeren van schulden voorkomenOok geeft het inzicht in financiën.

Sociale relaties
De inzet van Bemoeizorg kan overlast beperken.

Zorg en behandeling
Door inzet van Bemoeizorg kunnen opnames van kwetsbare burgers voorkomen worden. Ook crisissituaties kunnen voorkomen worden.

Kosten
De kosten voor bemoeizorg liggen gemiddeld op 2.100,- euro per burger.

Beeld van de onderzoekers

Bemoeizorg levert meerwaarde op voor deelnemers en een besparing van zorgkosten. De kosten liggen gemiddeld op 2.100,- euro per burger. Daarmee is bemoeizorg een relatief goedkope en kortdurende interventie voor mensen die nog niet in zorg/behandeling zijn. In geval van mensen waarbij dreigende uithuiszetting speelt is een besparing van minimaal 60.000,- euro te verwachten. Bij burgers die overlast veroorzaken en die succesvol toegeleid of gemotiveerd kunnen worden tot behandeling ligt de waarde op ongeveer 39.000,- euro. Op steeds meer plaatsen is Bemoeizorg onderdeel van de reguliere ‘structuur’ van de wijk. Hierbij is de nodige expertise nodig om het succesvol te laten zijn.

Bron: RIBW Alliantie

Meer weten


Geplaatst op: 6 december 2016
Laatst gewijzigd op: 23 juni 2017