NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Subsidieregeling Preventiecoalities biedt kansen voor samenwerking

Met de subsidieregeling Preventiecoalities wil het ministerie van VWS de structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventieactiviteiten voor risicogroepen stimuleren en activeren. Doel is om zo de gezondheid van deze groep te verbeteren. Willen zorgverzekeraar en gemeente samen stappen kunnen zetten, is een gezamenlijke coördinatie nodig.

Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen met de subsidieregeling Preventiecoalities een derde van de kosten van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen financieren.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie kan uitsluitend door zorgverzekeraars worden aangevraagd, in samenwerking met één of meerdere gemeenten. Het is mogelijk dat meerdere zorgverzekeraars betrokken zijn bij een preventiecoalitie. In dit geval vraagt één van die verzekeraars subsidie aan. Deze verzekeraar geldt dan als penvoerder.

Voor welke activiteiten kan subsidie worden aangevraagd?

Activiteiten die nodig zijn voor het coördineren van het opstarten van de coalitie:

 • Het ontwikkelen van een plan van aanpak waarin de nodige processtappen om te komen tot een preventiecoalitie worden vastgelegd, zoals:
  • Het juridisch toetsen en vastleggen van (bestuurlijke) afspraken.
  • Het zoeken naar en het brengen van overzicht in beschikbare effectieve interventies en structurele financieringsmogelijkheden in de huidige stelsels.
  • Het bijeenbrengen van betrokken partijen.
 • Komen tot een voorstel voor een samenhangend geheel van effectieve preventieactiviteiten.

Activititeiten die nodig zijn voor het uitvoeren van een preventiecoalitie, zoals:

 • Het betrekken van (nieuwe) partijen die nog niet goed zijn aangesloten in een bestaande preventiecoalitie.
 • Het gaandeweg aanpassen van onderdelen van het plan van aanpak, als gevolg van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden.
 • Het vaststellen en verdelen van de gemaakte besparingen of verliezen.
 • Het informeren en adviseren van betrokken partijen om knelpunten in de praktische uitvoering van preventiecoalities te identificeren en weg te werken.

Activiteiten gericht op het structureel borgen van de ontwikkelde werkwijze.

Welke randvoorwaarden gelden er?

 • De subsidie bedraagt ten hoogste een derde van de subsidiabele kosten van de procescoördinatie.
 • Als zorgverzekeraar komt u alleen voor de subsidie in aanmerking als u de procescoördinatie in samenwerking met een of meerdere gemeenten verricht of laat verrichten.
 • Het moet om kosten voor procescoördinatie gaan die niet op grond van een andere wettelijke regeling uit de stelselwetten kunnen worden vergoed.
 • Subsidies van minder dan €25.000 worden niet verstrekt.
 • Een subsidie wordt ten hoogste voor 3 jaren verleend. De aanvraag voor verlening van een subsidie wordt uiterlijk tot 1 oktober 2021 ontvangen.
 • 1 oktober 2021 is ook de laatste mogelijkheid om een subsidie in te dienen. De subsidieregeling vervalt per 1 januari 2022.

Meer weten: Lees verder op de website van het Loket Gezond Leven

Bron: Loketgezondleven.nl


Geplaatst op: 23 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2017