NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Brede inloopvoorziening+ Brunssum

Resultaten Brede inloopvoorziening+ Brunssum
Brede inloopvoorziening+ Brunssum heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband.

Wat wil de Brede inloopvoorziening+ bereiken?

De samenwerkende partijen willen door het bundelen van expertise een brede inloopvoorziening+ in het “Barbarahoes” in Brunssum creëren, waar mensen met een GGZ achtergrond terecht kunnen zonder dat een (zware) indicatie-procedure nodig is. Een brede inloopvoorziening+ is de meest laagdrempelige vorm van adequate daginvulling voor (kwetsbare) burgers. De inloopfunctie is geen doel op zichzelf, maar een middel om de bezoekers te activeren. Voor veel bezoekers is de inloop een veilige haven en voor anderen is het een brug naar de maatschappij. De eerste groep heeft vooral behoefte aan laagdrempelig contact: een kopje koffie en een praatje maken. Door het contact met de aanwezige medecliënten, vrijwilligers en professional wordt de psychische gezondheid bewaakt en bijvoorbeeld opname in een instelling voorkomen. De tweede groep kan door de geboden veiligheid (opnieuw) aansluiting vinden bij de samenleving.

Concreet worden met de Brede inloopvoorziening+ de volgende doelen beoogd:

  • Efficiënter organiseren van maatschappelijke ondersteuning rondom een burger, “ van zorgen voor naar zorgen naar dat”.
  • Vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers door middel van de pijlers voor positieve gezondheid van Machteld Huber en Sonestra
  • De nadruk komt te liggen op preventie en lichte vormen van ondersteuning;
  • Maatwerk wordt geleverd voor die burgers die ondersteuning nodig hebben;
  • Doelgroepen worden gemixt.
  • Het borgen van de opgedane kennis door het duurzaam maken van een brede inloopvoorziening+ en/of de succesfactoren van deze pilot te delen en uitdragen/uitrollen naar andere delen van de stad.

Tijdlijn

Het samenwerkingsverband in Brunssum heeft in een tijdlijn beschreven welke ambities er zijn en wat dat betekent voor de inbreng van de gezamenlijke partijen. De transformatie in 2015 zorgde voor een andere inrichting van de lokale zorgstructuur. De welzijnsorganisatie werd daardoor verantwoordelijk voor de organisatie van een brede inloopvoorziening in de wijk, die tegelijkertijd ook toegankelijk moest zijn voor cliënten uit de ggz die geen indicatie hebben. De welzijnsorganisatie op haar beurt onderging ook een transformatie en ging als generalisten werken vanuit Buurt-Welzijn-Teams, vanuit een SoNeStra-houding (Sociale netwerk Strategie). De gemeente Brunssum contracteerde in dezelfde periode 5 zorgaanbieders voor het leveren van WMO-geïndiceerde zorg. Deze aanbieders zijn gestart met het formeren van Zelfstandig Integrale Teams. De ggz-organisatie heeft in deze periode de focus gelegd op het werken vanuit FACT-teams en de behandeling van cliënten.

Intensievere samenwerking

In 2016 resulteerde dat in een intensievere samenwerking tussen de welzijnsorganisatie en de gecontracteerde zorgaanbieders. Ook ervaringsdeskundigen kregen een nadrukkelijke rol in de verdere doorontwikkeling van de inloopvoorziening. De welzijnsorganisatie en de zorgaanbieders spraken af om de inloopvoorziening te gaan versterken tot een inloop + voorziening. Deze inloop + voorziening moet dan toegankelijker gemaakt worden voor mensen met een WMO-indicatie. Bij de ggz-aanbieder zien we dat de doorstroom van de zogenaamde ‘EPA doelgroep’ naar de laagdrempelige inloopvoorzineng stagneert, cliënten blijven langer dan noodzakelijk een beroep doen op de FACT-inloopvoorziening. Bij de zorgaanbieders zien we een intensievere samenwerking en structurelere overleggen op inhoud en de organisatie van het werk.

Projectleider Jacqueline van de Broek: ‘We merken dat we door samenwerking met de welzijnssector en de inzet van informele zorg steeds efficiënter kunnen werken.’

Ambitie 2017

Voor 2017 is het de ambitie om een intensievere samenwerking te organiseren tussen de welzijnsorganisatie, de zorgaanbieders en de maatwerkers van de gemeente (Indicatiestellers). Het is de bedoeling om periodiek overleg te plannen tussen de leden van het ZIT-team (zorgorganisaties), de generalisten van het welzijnswerk en de maatwerkers van de gemeente. Er zal gevolgd worden of de cliënten die gebruik maken van de inloop + voorziening naar tevredenheid kunnen participeren. Indien nodig kan aanvullende zorg/begeleiding snel worden opgeschaald of afgeschaald. Daarnaast zullen de ervaringsdeskundige een brugfunctie gaan vervullen tussen de ‘EPA-doelgroep’ van de GGZ en de brede inloop + voorziening in de wijk.

Projectleider Esmé Kock: ‘We maken samen de beweging van het organiseren van zorg, naar het faciliteren van eigen kracht. De samenwerking binnen een integraal team dat snel op de situatie van een klant kan inspelen, is hierbij onontbeerlijk. De inloop is dé vindplaats bij uitstek om burgers tot meer eigen regie te bewegen.’

Samenwerkingspartners

De Brede inloopvoorziening+ in het Barbarahoes in Brunssum wordt gerealiseerd in samenwerking tussen LEVANTOgroep, CMWW en Meander.

Artikelen over Brede inloopvoorziening+ Brunssum: