NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Meedoen met Meerburg

Resultaten Meedoen met Meerburg
Meedoen met Meerburg heeft haar project binnen Nieuwe wegen ggz en opvang inmiddels afgerond. Lees meer over de resultaten van het project in de Factsheet van het samenwerkingsverband. Ook is er in het kader van monitoring een tijdlijn van het project gemaakt ‘Meedoen met Meerburg in momenten’.

Het samenwerkingsverband Meedoen met Meerburg doet mee aan ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. Onder voorzitterschap van wethouder Roos van Gelderen verkent het samenwerkingsverband de mogelijkheden voor een nauwere samenwerking rondom kwetsbare burgers in de Leidse wijk Meerburg.

Participatie en herstel in Leiden en omgeving

Het project ‘Meedoen met Meerburg’ richt zich op buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid die niet op eigen kracht deel nemen aan de samenleving of het risico lopen uitgesloten te geraken. Meerdere mensen zijn gebaat bij een breder netwerk in de wijk, meer sociale activiteiten of dagstructuur. Gedurende het traject wil de Gemeente Leiden, samen met de regio en betrokken cliënten en ervaringsdeskundigen, een visie ontwikkelen. Dit ook in relatie tot het nieuwe beleidskader maatschappelijke zorg en beschermd wonen.

De organisaties en burgerinitiatieven die actief zijn in de wijk zoeken in het project extra verbindingen om een sluitend netwerk te vormen ter ondersteuning van hen die dat nodig hebben. Het project richt zich ook op degenen in de wijk die als steunpilaar dienen voor anderen: mensen die zelf hersteld zijn of op weg zijn naar herstel. Bij uitstek zij kunnen helpen stigmatisering te voorkomen, ze zijn hoopverlener, staan naast iemand en bieden een gemakkelijke toegang ‘om onder de mensen te komen’.

Het samenwerkingsverband richt zich op de volgende aspecten:

  • Verbetering samenwerking 0e, 1e en 2e lijn voor kwetsbare burgers.
  • Tijdige signalering dat mensen in de wijk begeleiding nodig hebben.
  • Verhogen aantal co-producties met ketenpartners in de wijk voor ambulante begeleiding en behandeling van mensen thuis.
  • Kleinschalige woonvormen in de wijk
  • Inclusie en antistigma
  • Betere benutting van inloop, zelfregie, zelfsturing en lotgenotencontact.
  • Verkenning van nieuwe werkwijzen op het gebied van meer zelfregie en zelfsturing.

Samenwerkingsverband Meedoen met Meerburg

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeente Leiden, GGD Hollands Midden, Libertas Leiden, GGZ Rivierduinen, Stichting ZON, Brijder Verslavingszorg, Zelfregiecentrum Leiden, Stichting Lumen Holland Rijnland, Cooperatie Sociale en Wijkteams.

Artikelen over Meedoen met Meerburg: