NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Over ons

De RIBW Alliantie, de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de LPGGZ hebben in maart 2014 werkafspraken gemaakt met de staatssecretaris van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG om de intramurale langdurende ggz goed in het nieuwe stelsel voor langdurende zorg in te passen. Een van de afspraken is het inrichten van een aanjaagprogramma voor de langdurende ggz en maatschappelijke opvang: Nieuwe wegen ggz en opvang.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor het zoeken naar nieuwe wegen in de ggz en opvang zijn samenwerking tussen sectoren (behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein) en een grote inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen.

27 samenwerkingsverbanden

Na een wervings- en intakeronde nemen 27 samenwerkingsverbanden deel aan het programma met een domeinoverstijgend initiatief, om binnen 3 thema’s te werken aan:

  • meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of ggz problematiek;
  • ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt – het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein;
  • de samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus verbeteren;
  • nieuwe manieren van werken en organiseren in de ggz en opvang.

Enkele van deze samenwerkingsinitiatieven zijn gestart vanuit een beleidsmatige analyse, bijvoorbeeld naar de behoefte aan nieuwe vormen van opvang en wonen. De meeste samenwerkingsinitiatieven zijn echter pioniersactiviteiten (niches) waarbij op kleine schaal, met enkele enthousiaste voortrekkers uit verschillende sectoren, een nieuwe manier van werken, opvang of wonen tot stand gebracht wordt.

Ontwikkelteams

In ieder samenwerkingsverband zijn ontwikkelteams tot stand gebracht, met één of meerdere projectleiders die de opdracht kregen om een ontwikkelplan op te stellen. De projectleiders krijgen hierbij ondersteuning van een duo van themacoördinatoren vanuit de landelijke kenniscentra (Movisie, Phrenos, Trimbos Instituut). Uiteraard wordt ook kennisdeling en intervisie tussen de projectleiders gestimuleerd tijdens themabijeenkomsten.

De mensen achter…

Neem contact op met één van de mensen achter het programma Nieuwe wegen ggz en opvang.