NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Domeinoverstijgende samenwerking en aansluiten bij context

Ze werken al een tijd in hetzelfde gebouw. Overleggen deden Harry Michon (Trimbos-instituut) en Dorothé van Slooten (Kenniscentrum Phrenos) wel eens, maar verder kwam de samenwerking eigenlijk niet. Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang bracht daar verandering in. Samen zijn ze themacoördinator voor het thema Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming. “Het is een inspirerende samenwerking”, vertelt Michon.

Dorothé van Slooten, themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
“Samenwerking met andere domeinen is essentieel. Niet alleen de kleine kring van de directe omgeving is van belang, maar ook de wijk, maatschappelijke instanties, de ggz en gemeente”. 

Verschillende perspectieven

Dorothé van Slooten: “In onze samenwerking vullen we elkaar goed aan. Harry kan heel goed vragen stellen dit is heel verhelderend.” Harry Michon beaamt het aanvullende aspect. “Dorothé legt de nadruk op strategisch en planmatig werken: dat de deelnemers ook daadwerkelijk in actie komen”. ‘We vinden het dus beiden een constructieve samenwerking’, aldus Van Slooten. “Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de één meer onderzoeksexpertise heeft en de ander meer implementatiedeskundigheid.”

Ieder is verantwoordelijk contactpersoon voor een aantal deelnemers. “Het voordeel daarvan is dat je een aantal projecten heel goed kent en een goede samenwerkingsband opbouwt. Nadeel is dat je van de andere projecten iets meer afstand hebt en dat is een gemis”, vertelt Van Slooten. Michon: “Als we samen naar deelnemers gaan vul je elkaar aan, heb je meerwaarde en kan je veel bieden aan de initiatieven, juist omdat we vanuit verschillende perspectieven denken” Beide themacoördinatoren zijn bovendien heel enthousiast over de overstijgende activiteiten, zoals de themabijeenkomsten en de masterclasses. Door op diverse manieren uit te wisselen en verdieping te zoeken, versterken de projecten elkaar.

Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

In de thema-groep gaat het volgens de coördinatoren om projecten die het hele brede palet van wonen vorm geven. Vernieuwende vormen waarbij de hele context wordt meegenomen. Michon: “Woningen realiseren waarbij mensen echt opgenomen worden in de maatschappij. Projecten die inclusie willen omarmen. De samenleving moet hier wel voor open staan. Als de persoon bijvoorbeeld niet kan participeren in een buurthuis, lukt het niet en vernieuw je al helemaal niet”.

Van Slooten is het daarmee eens: “Samenwerking met andere domeinen is essentieel. Niet alleen de kleine kring van de directe omgeving is van belang, maar ook de wijk, maatschappelijke instanties, de ggz en gemeente”.

- Harry Michon, themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

Ervaringsdeskundigheid betrekken

Alle deelnemers werken aan het normaliseren van kwetsbaarheid door mensen beter op te nemen in de samenleving. Daarnaast werken ze allemaal aan betere samenwerking tussen domeinen en partners. De lijnen worden korter en ze vinden elkaar eerder. Uiteindelijk moet de visie op één lijn komen volgens Van Slooten: “Het uiteindelijke doel is sociale inclusie voor iedereen”.

Michon merkt op: “Eén van jouw belangrijkste drijfveren is het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Jij vind dit zo vanzelfsprekend, dat je het vaak niet als doel benoemt”. Van Slooten: “Dat klopt. Goede samenwerking in dit verband betekent niet alleen dat je andere beroepsgroepen en domeinen opzoekt, maar juist ook de (kwetsbare) burger zelf betrekt”.

Hoe geef je ervaringsdeskundigheid en cliëntbetrokkenheid nou echt vorm? Dit is een vraag waar veel initiatieven nog mee worstelen. Van Slooten: “Het gaat er niet alleen om dàt je een cliënt en/of ervaringsdeskundige erbij betrekt, het moet ook een functie en toegevoegde waarde hebben. Als project moet je je dus afvragen welk doel je nastreeft met die inzet en welke rol en vaardigheden daarbij passen. Dat de hoe-vraag gesteld wordt is al van belang, dat betekent dat initiatieven ermee bezig zijn”

Wat is jullie toekomstdroom voor de ggz en maatschappelijke opvang?

Michon: “Ik gaf het in een vorig interview al aan, de nadruk moet liggen bij de burgers. Zij kunnen onderling een heleboel oplossen, daarna kan je nog eens kijken of er hulp nodig is. Van Slooten reageert : “Dat is normalisatie! We zijn allemaal burger en samen lossen we problemen op. En daar waar dat zelf niet lukt: de een gaat naar de fysio, de ander naar het sociaal wijkteam of de GGz. Dat is het leven, laten we dat niet bijzonder of afwijkend maken.”

Meer weten


Geplaatst op: 20 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 30 juni 2017