NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Gemeente Doetinchem kiest voor individueel maatwerk bij beschermd wonen

De gemeente Doetinchem werkt vanaf 1 januari 2017 voor beschermd wonen niet meer met totaalpakketten, maar gaat uit van individueel maatwerk. Om echt maatwerk te  leveren, is het denken in vaste ‘zorgpakketten’ losgelaten. Ze zoeken individuele oplossingen waarbij het resultaat leidend is. Wendy van Beek, beleidsadviseur sociaal domein, geeft een inkijkje in de ontwikkelingen en overwegingen die bij deze ontwikkeling een rol spelen.

Individueel maatwerk

Elke cliënt is anders en heeft andere behoeften. Door gesprekken met aanbieders ontstond bij gemeente Doetinchem een paar jaar geleden al de wens om binnen het beschermd wonen meer maatwerk te bieden. Daarmee zou voor zowel cliënten, organisaties als de gemeente meer duidelijkheid ontstaan over wat geleverd gaat worden. Gezamenlijk werd erkend dat beschermd wonen uit drie hoofdcomponenten bestaat:

  • wonen en woonzorg
  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding (dagbesteding)

Daarnaast kun je voor alle vormen van ondersteuning drie gemeenschappelijke hoofddoelen onderscheiden, die zowel voor de Wmo, de Jeugdwet en Participatiewet gelden:

  • preventie en voorkomen
  • ontwikkeling, doorstroom en uitstroom
  • stabiliseren en voorkomen van achteruitgang

Ondanks de vele overeenkomsten tussen individuele begeleiding en groepsbegeleiding bleken er tientallen verschillende productcodes te bestaan voor die vergelijkbare producten. Wendy van Beek: ‘Het integreren van die vergelijkbare vormen van ondersteuning binnen het sociaal domein, vereenvoudigt niet alleen de inkoop, maar biedt ook meer mogelijkheden tot maatwerk.’

Op dit moment financiert de gemeente Doetinchem resultaten gericht op preventie, door bijvoorbeeld volksgezondheid, onderwijs, mantelzorgondersteuning en welzijnssubsidies. Dit wordt nog niet vertaald naar tweedelijns individuele- of maatwerkvoorzieningen. De resultaten gericht op ontwikkelen en stabiliseren zijn heel goed bruikbaar voor het definiëren van individuele- en maatwerkvoorzieningen.

Anders financieren en geïntegreerd regionaal inkopen in het sociaal domein

Beschermd wonen was vanaf de decentralisatie in 2015 een subsidie. Om beter te kunnen sturen, is gekozen om beschermd wonen in te kopen en om aan te sluiten bij de geïntegreerde inkoop van Wmo en jeugdhulp.

Met behulp van externe ondersteuning is een nieuw tariefmodel ontwikkeld voor de nieuwe vormen van ondersteuning. Daarbij is rekening gehouden met de Algemene Maatregel van Bestuur Reële kostprijs Wmo 2015, die gemeenten verplicht een reële prijs te hanteren op basis van de genoemde kostprijselementen.

Doetinchem heeft samen met de zeven andere gemeenten in de Achterhoek het integreren van de ondersteuning voor jeugdhulp en Wmo en het maatwerk voor beschermd wonen uitgewerkt en ingekocht. ‘Het is een enorme operatie geweest om hier gezamenlijk te komen’, meent Van Beek.

Wat levert de nieuwe werkwijze op?

Van Beek: ‘Al vanaf 2015 leert de ervaring dat er veel meer mogelijk is als je elke situatie individueel bekijkt. Dit geldt zeker ook voor cliënten beschermd wonen, die we toch als ‘zware’ en zeer kwetsbare zorgvrager zagen.’ Een indicatie beschermd wonen is sinds 2017 maatwerk en een combinatie van drie dingen:

  • Wonen en woonzorg gericht op ontwikkelen of stabiliseren.
  • Begeleiding individueel gericht op ontwikkelen of stabiliseren.
  • Begeleiding groep gericht op ontwikkelen of stabiliseren.

Cliënten krijgen hierdoor daadwerkelijk de ondersteuning die geïndiceerd wordt, er is meer duidelijkheid door definities van de verschillende varianten van ondersteuning, en de gemeente betaalt datgene wat nodig is. ‘De ene aanbieder is enthousiast en de ander ziet nog allerlei praktische knelpunten’, vertelt Van Beek.

Wensen voor doorontwikkeling

‘We zijn er nog lang niet en de transformatie is in volle gang. Meer ontschot werken en het aan elkaar knopen van verschillende beleidsterreinen en invalshoeken leidt tot het ontstaan van nieuwe impulsen op allerlei gebieden. Tegelijkertijd ontstaan er ook in het voorliggend veld allerlei waardevolle initiatieven. Er zijn wensen om de gehele zorgketen nog eens goed te bekijken: is er voldoende aanbod om op- en af te schalen? Maar er zijn ook wensen om de raakvlakken qua ondersteuning vanuit de OGGZ en maatschappelijke opvang opnieuw onder de loep te nemen.’ Van Beek sluit af: ‘En kun je de principes van maatwerk in beschermd wonen ook toepassen op bijvoorbeeld jeugdhulp met verblijf, of juist niet?’

Meer informatie


Geplaatst op: 14 september 2017
Laatst gewijzigd op: 17 april 2018