NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Ketenzorg: naar actie en reactie

Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat en waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met diens omgeving. Het principe belooft veel voor de gezondheidszorg. Kortere of geen wachtlijsten, betere doorverwijzing, goede overdracht van informatie van de ene naar de andere zorgverlener, meer preventie en betere samenhang in diensten.

Ketenzorg: basisprincipes en praktische aspecten

Over nut en noodzaak van ketenzorg is al veel geschreven. Over de basisprincipes en praktische aspecten veel minder. En juist daar is behoefte aan. In het boekje ‘Tools voor Ketenzorg’ van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en Stichting Ketennetwerk treft u basisprincipes en 10 tools voor ketenzorg aan. De tools zijn ontwikkeld in het leertraject ‘Grensverleggend management van ketenzorg’, een initiatief van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en Stichting Ketennetwerk.

10 tools

Korte weergave van de 10 tools die beschreven zijn in het boekje ‘Tools voor Ketenzorg’.

1. Netwerkanalyse
Stappenplan om inzicht te krijgen in het netwerk van de keten om de diverse rollen helder te krijgen.

2. Vraaggericht werken
Stappenplan om inzicht te krijgen in de vraag van een specifieke doelgroep en het doorvertalen van hun geprioriteerde behoeftes naar het zorgproces.

3. Procesanalyse
Stappenplan met als doel het begin- en eindpunt en de volg- of gelijktijdige stappen van het dominante ketenproces te bepalen.

4. Indicatoren
Stappenplan om prestatie-indicatoren per keten te benoemen, zodat resultaten in maat en getal zichtbaar zijn en de doelen gemonitord kunnen worden.

5. Zakelijke arrangementen
Beschrijving van een aanpak om de continuïteit van de keten te borgen.

6. Interpersoonlijke communicatie
Uitgangspunten voor communicatie in ketens om te komen tot een effectieve communicatie in ketens en netwerken, tussen alle betrokkenen.

7. Netwerkbijeenkomsten
Tips voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

8. Verstoringen verhelpen
Stappenplan om systematisch een aantal vragen te bespreken en zicht te krijgen op verstoringen in de keten.

9. Keteninformatisering
Stappenplan voor geleidelijk proces om met moderne ICT-middelen een optimale en actuele uitwisseling van gegevens van de patiënt en diens traject en communicatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt te faciliteren.

10. Concurrentieanalyse
Een uitwerking van aanwezige concurrerende krachten rondom de eigen organisatie, met behulp van het vijf krachten model.

Meer weten


Geplaatst op: 16 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 16 februari 2016