NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Programmaleider Marie-Antoinette Bäckes: ‘Durven dromen en durven doen!’

Starten met een samenwerkingsinitiatief op het grensvlak van ggz en opvang is het halve werk. Juist het met succes voortzetten en door ontwikkelen hiervan, vraagt voor menigeen meer dan verwacht. Dit blijkt in de praktijk van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. We zijn gestart met dertig samenwerkingsverbanden, die voortvarend met initiatieven aan de slag zijn gegaan om mensen met ernstige psychische problemen te ondersteunen bij herstel en participatie. Het realiseren van adequate nieuwe vormen van wonen en opvang is onder anderen hiervoor essentieel.

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang
“Een goed begin is het halve werk. Maar: ‘the proof of the pudding is in the eating’. Het vraagt behoorlijke inzet om de gemeenschappelijke droom voor ogen te houden en gezamenlijk verantwoordelijkheid te blijven nemen.”

Een jaar later

We zijn nu ruim een jaar later en er zijn inmiddels 3 samenwerkingsverbanden gestopt. Dat lijkt wel mee te vallen, maar het is toch 10%… De redenen en omstandigheden zijn verschillend, maar ik zie wel een rode draad bij het beëindigen van deze samenwerkingsinitiatieven. Een aantal voorwaarden blijkt cruciaal voor succesvol samenwerken.

  1. Inhoudelijke gedrevenheid

Het is belangrijk om vanuit de inhoud te starten, niet vanuit organisatorische belangen. Is er een gemeenschappelijke droom? Een gezamenlijke ambitie? En is er de bereidheid om als organisaties in de ggz en het sociaal domein elkaar te versterken om deze ambitie te realiseren? Ieder vanuit de eigen ervaring en deskundigheid? Ook als dat consequenties heeft voor de eigen organisatie? Bijvoorbeeld door te moeten investeren, zonder dat er direct opbrengsten tegenover staan. Of door verwachte afslanking of omvorming van de eigen organisatie?

Enkele organisaties hadden koudwatervrees, waardoor het samenwerkingsinitiatief niet van de grond kwam.

  1. Bestuurlijke steun

Het zijn meestal de professionals die vanuit de praktijk met ideeën voor innovaties komen. Zij zoeken elkaar op om nieuwe werkwijzen tot stand te brengen. Professionals, die hiervoor de ruimte krijgen van hun bestuurders, gaan ‘vliegen’. Zij maken grote stappen en zorgen voor vooruitgang.

Ik zie in de praktijk dat een innovatie zelfs kan stagneren of stoppen, wanneer er sprake is van een bestuurswissel. Samenwerkingsinitiatieven kunnen alleen worden ontwikkeld, als deze bestuurlijk gesteund worden.

  1. Draagvlak

Samenwerkingsinitiatieven gedijen bij draagvlak. Er moet bij iedere betrokken organisatie wel een aantal mensen werken, die achter het initiatief staan en hier werk van willen maken. Die hun nek willen uitsteken en willen samenwerken met elkaar. Als een samenwerkingsinitiatief beperkt blijft tot een droom van de projectleider, is het afbreukrisico groot. De projectleider duwt en trekt en blijft teleurgesteld achter als op een bepaald moment de stekker uit het initiatief wordt getrokken. Ik zie dat het veel tijd en aandacht vraagt om te zorgen dat het eigenaarschap voor het samenwerkingsinitiatief door meerdere mensen in alle betrokken organisaties wordt ervaren. Maar dit draagvlak is cruciaal.

- Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang
click to tweet

The proof of the pudding is in the eating

Het zijn misschien voor de hand liggende voorwaarden voor succesvol samenwerken. Natuurlijk zijn deze te vinden in ieder managementboek over innoveren en organisatieveranderingen. Maar het is bijzonder om deze lessen in de praktijk van dit programma bevestigd te zien krijgen. Hier moeten we van blijven leren.

Een goed begin is het halve werk. Maar: ‘the proof of the pudding is in the eating’. Het vraagt behoorlijke inzet om de gemeenschappelijke droom voor ogen te houden en gezamenlijk verantwoordelijkheid te blijven nemen.

Marie-Antoinette Bäckes

Meer weten


Geplaatst op: 17 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 19 juli 2017