NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Innovaties in samenwerking realiseren via de smartlab methode

De RIBW Alliantie wil innovaties aanjagen en versnellen en heeft een aanjaagteam Innovatie aangesteld om de aangesloten RIBW’s te stimuleren en te ondersteunen bij het realiseren van nieuwe ideeën. RIBW’s die een idee willen uitwerken doen dat via een smartlab.

Met een smartlab kan een innovatie worden ontwikkeld, versneld en dichter bij de eindgebruikers worden gebracht. Cliënten, hulpverleners en externen werken samen om ideeën en innovaties in afzienbare tijd om te zetten naar uitvoerbare oplossingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van interne en externe kennis. De ontwikkelde oplossingen worden in een realistische situatie met alle betrokkenen getest en beoordeeld.

Smartlabs zijn dus een soort hogedrukpan waarin je in relatief korte tijd met elkaar de kans krijgt om verschillende ideeën en concepten te testen in een situatie die zo veel mogelijk op de praktijk lijkt en het soms ook is. Het mooie aan smartlabs is dat fouten gemaakt mogen worden. Het gaat vooral om met elkaar te leren wat werkt en wat niet.

Belangrijk voor het slagen van smartlabs is dat mensen de ruimte hebben om daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan. Soms is ondersteuning door andere diensten onmisbaar. Het is dus belangrijk deze in een vroeg stadium te betrekken.

Fasen

In gemiddeld drie tot vijf maanden worden innovaties in een zo echt mogelijke situatie met eindgebruikers ontwikkeld, getest en beoordeeld of ze in de organisatie toepasbaar zijn. Daarbij worden 4 fasen doorlopen:

1. De exploratiefase
In de eerste fase worden het idee en het beoogde resultaat bekeken en wat en wie nodig zijn om een lab op te zetten.

 • Wat is het idee (wat wordt er leuker, beter door)?
 • Wat moet het doen/kunnen?
 • Voor wie is het bedoeld?
 • Wie hebben we daarbij nodig voor cocreatie (keten, externen, cliënten)?
 • Wie regelt wat?
 • Grove planning en geschatte doorlooptijd

2. De cocreatiefase
In de tweede fase verkennen we met de juiste mensen alle scenario’s, nemen we beslissingen, verdelen we het werk en maken we een planning.

 • Wat moet het opleveren en (hoe) gaan we dit meten (onderzoek)
 • Welke wegen zijn er (scenario’s voorstellen en keuze maken)?
 • Randvoorwaarden (tijd, inzet, committent, risico’s)
 • Planning en vaststelling doorlooptijd

3. De experimenteerfase
In de derde fase wordt het gekozen scenario uitgevoerd. Afhankelijk van het type innovatie staat hier één tot drie maanden voor.

 • Uitvoer van gekozen oplossing(en) in een zo reëel mogelijke situatie met daadwerkelijk betrokkenen
 • Regelmatig (online) overleg en 2 à 3 maal een bijsturingsoverleg als er nieuwe inzichten zijn
 • Eventueel afname (online) meetinstrumenten
 • Rapportage ervaringen in een Blog

4. De evaluatiefase
In de vierde fase wordt beoordeeld of en hoe het resultaat is behaald. Vervolgens volgt een inschatting van de haalbaarheid en de betaalbaarheid en wordt een besluit genomen tot verdere ontwikkeling of niet.

 • Doelstelling(en) behaald?
 • SWOT analyse
 • Wat hebben we geleerd?
 • Gaan we er mee door?
 • Wat passen we aan?
 • Wat nemen we mee?
 • Wat is er voor nodig (mensen & middelen)?
 • Hoe en wat wordt met anderen gedeeld?

Scratch

Het aanjaagteam Innovatie van RIBW Alliantie heeft ideeën en innovaties die voor een deel verder uitgewerkt zullen worden via smartlabs gebundeld in het e-Zine Scratch. Dit e-zine laat zien hoeveel goede ideeën en zinvolle veranderingen bij collega’s in het land leven en dagelijks worden gerealiseerd. Bekijk het e-zine.

Meer weten


Geplaatst op: 26 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 13 september 2016