NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Nieuwe generieke module Daginvulling en participatie belicht belang van zinvolle daginvulling

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz coördineert de ontwikkeling en actieve verspreiding van kwaliteitsstandaarden (stoornisspecifieke zorgstandaarden en generieke modules). In een generieke module staan zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische stoornissen en/of somatische aandoeningen. De generieke module Daginvulling en participatie is voor professionals binnen en buiten de ggz.

Herbezinning

De roep om een herbezinning op dagbesteding onder diverse groepen, zoals beleidsmakers, hulpverleners en gebruikers niet eerder zo luid te horen geweest als nu. Dit heeft te maken met de omvangrijke transities die in het sociale domein, waarbij ‘Meedoen naar vermogen’ de leidraad is. Onder invloed van de transities is het zorglandschap wezenlijk aan het veranderen, en dat geldt ook voor de invulling van aandacht voor een kwalitatief hoogwaardige dagbesteding in de ggz. Het effect van daginvulling wordt steeds vaker beoordeeld op de mate waarin dit bijdraagt aan zowel kwaliteit van leven als aan de samenleving.

Herstel en welbevinden

De module Daginvulling en participatie belicht het belang van een zinvolle daginvulling en geeft aanwijzingen over hoe hieraan vorm te geven. Beschikken over een zinvolle daginvulling is belangrijk voor iemands herstel en in het verlengde daarvan: iemands welbevinden. Het geeft structuur aan de dag en afleiding, brengt iemand onder de mensen, het draagt bij aan maatschappelijk en persoonlijk herstel, aan zelfvertrouwen en motivatie.

Netwerk

Maatschappelijk en persoonlijk herstel zal voor een groot deel plaatsvinden met steun van het persoonlijk netwerk, van de personen op de plek waar iemand actief is en van begeleiders die in het sociale domein werken. Samenwerking met behandelaars en begeleiders uit de ggz is daarbij van groot belang omdat men elkaar over en weer kan versterken en zo kan bijdragen aan de voor herstel gewenste integrale zorg en ondersteuning.

Arbeid

Er bestaat een toenemende behoefte om de daginvulling te realiseren in de vorm van zinvolle, nuttige – en voor velen het liefst betaalde werkzaamheden. Daarom wordt bij het organiseren van een passende en zinvolle daginvulling steeds vaker de koppeling gemaakt met arbeid. In de module Daginvulling en participatie wordt beschreven hoe hieraan invulling kan worden gegeven en op welke wijze het georganiseerd kan worden.

Bron: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Meer weten


Geplaatst op: 8 november 2017
Laatst gewijzigd op: 6 november 2017