NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Vijf stappen voor Communicatie in zorgnetwerken en ketens

De publicatie ‘Communicatie in zorgnetwerken en ketens’ is een handreiking voor projectleiders en communicatieprofessionals die betrokken zijn bij communicatie in en vanuit netwerken en ketens.

Het programma In voor zorg! ondersteunt organisaties in de langdurige zorg bij verandertrajecten. Ook een groot aantal ketens en netwerken heeft aan dit programma deelgenomen. Om samenwerking rondom één of meerdere gezamenlijke zorgproducten te organiseren, is communicatie nodig als bindmiddel tussen de verschillende partners én om cliënten en hun omgeving te informeren over het aanbod. De ervaringen uit de verandertrajecten van In voor zorg! hebben geleid tot het opstellen van een handreiking ‘Communicatie in zorgnetwerken en ketens’. Ook voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden biedt deze handreiking praktische tips.

5 stappen

In de handreiking worden 5 stappen beschreven, geïllustreerd door voorbeelden en nader toegelicht met praktische tips.

Stap 1. Waar heen – waar toe
Het is belangrijk dat een samenwerkingsverband de redenen van het bestaan expliciet vaststelt. Dit kun je doen door visie en missie vast te leggen en hier een kernboodschap aan te ontlenen.

Stap 2. Context, context, context
Bij het inrichten van communicatie in een samenwerkingsverband is het essentieel om de context van de communicatie te bepalen –Wie zijn de partners? Welke diensten of zorgproducten leveren zij? Een dergelijke analyse vormt de basis voor de afspraken tot samenwerking.

Stap 3. Iemand moet het doen
In de plannen voor de organisatie van het samenwerkingsverband bepaal je de plaats van communicatie, de doelstellingen, de activiteiten en het budget. Zonder dat duidelijk is waar de communicatie als functie is belegd, wie daar de verantwoordelijkheid voor draagt en dat er taken en een budget is vastgesteld, is er geen effectieve communicatie mogelijk.

Stap 4. Verbonden?
Communicatie binnen samenwerkingsverbanden is belangrijk om vertrouwen en beweging te organiseren. Hoe zorg je voor het vasthouden van een gemeenschappelijke focus en het onderhouden van duurzame relaties? Communicatie is niet beperkt tot de activiteiten van communicatieadviseurs, maar is een (belangrijk) deel van het werk van alle betrokkenen.

Stap 5. Alles is duidelijk
Communicatie met cliënten wordt vaak gecombineerd met de communicatie tussen professionals binnen het samenwerkingsverband. De communicatie tussen professionals ontstaat vanuit de wens om het cliëntendossier en/of een zorgplan met elkaar te delen. Cliënten en hun omgeving kunnen ook de wens hebben om het eigen dossier in te zien of het zorgplan te raadplegen. Dergelijke communicatie is alleen mogelijk via een digitaal platform. Het opbouwen van een samenwerkingsverband voor een complex samengesteld zorgproduct – waarbij professionals medische gegevens moeten uitwisselen – is zonder digitaal platform niet mogelijk.

Meer weten


Geplaatst op: 5 september 2016
Laatst gewijzigd op: 5 september 2016