NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

8 Tips voor duurzame financiering van innovaties

Op 14 september 2017 vond de Masterclass Duurzame financiering van innovaties plaats in het kader van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. Programmaleider Marie-Antoinette Bäckes heeft uit alle sessies 8 tips gedestilleerd voor duurzame financiering van innovaties.

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang
Luisterend naar alle inspanningen van samenwerkingsverbanden om een duurzame financiering tot stand te brengen voor domeinoverstijgende innovaties, die mensen met een psychiatrische aandoening ondersteunen in het gewone leven, heb ik tijdens de Masterclass een aantal tips gehoord.

Innovaties kunnen starten door incidentele, kortdurende financiering. Doorontwikkeling en implementatie vraagt echter een structurelere en een langer durende financiering. En het vraagt een samenspel tussen aanbieders van behandeling, zorg en welzijn,  financiers van algemene- en maatwerkvoorzieningen in de WMO en participatiewet (gemeenten) en financiers vanuit de zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars).

Hoe doe je dat?

De volgende tips werden gegeven:

  1. Start bij de inhoud. Ga in de eigen wijk, het eigen dorp, in gesprek met de bewoners en de professionals van zorg- en welzijnsorganisaties. Wat zouden we hier voor elkaar willen krijgen? Wat is nodig? Zorg dat je bewoners en professionals van verschillende organisaties betrekt, in kaart brengt wat iedereen al doet. Zorg dat je elkaars ‘taal’ verstaat.
  1. Voor het creëren van de financiële voorwaarden is het vervolgens belangrijk dat de aanbieders van behandeling, zorg en welzijn, de gemeente(n) en zorgverzekeraar elkaar weten te vinden: wat is onze gezamenlijke droom, onze gezamenlijk ambitie? En welke gemeenschappelijke principes spreken we, als basis om de vernieuwing tot stand te laten komen (bijvoorbeeld Triple Aim, Positieve Gezondheid, etc.)
  1. Notie: als het bij een innovatie niet tot een duurzame samenwerking komt, komt het ook niet tot een duurzame financiering.
  1. Notie: duurzame financiering is geen financiering voor onbeperkte tijd. De wereld verandert snel. Maar voor een doorontwikkeling en implementatie van innovaties is de duur van vijf jaar al mooi.
  1. Doe met elkaar alles wat binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving mogelijk is. Er is veel mogelijk, vooral als ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en rol nagaat welke bijdrage geleverd kan worden. Ken en gebruik de ‘grijze gebieden’ in wet- en regelgeving en financiering.
  1. Als blijkt dat er geen oplossingen te vinden zijn in de huidige wet- en regelgeving en financiering: creatieve oplossingen zijn altijd mogelijk! Breng als basis voor deze oplossingen de verwachte gezamenlijke opbrengsten in beeld. Betrek het ministerie van VWS en NZa als er nog steeds belemmeringen blijken. Laat hen actief meedenken/meedoen.
  1. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de lokale situatie: is er sprake van één of meer aanbieders van zorg en welzijn, die het belang van de bewoners met een psychiatrische aandoening voorop stellen? En niet het belang van behoud van ‘productie’? Is er sprake van een gemeente of gemeenten, die hun financieringsmogelijkheden willen benutten om vernieuwingen te stimuleren en te faciliteren? En is er sprake van een zorgverzekeraar, die gedreven is om vernieuwingen te ontdekken en te ondersteunen, die het verschil kunnen gaan maken voor hun verzekerden, voor de samenleving en in kosten?
  1. Innovaties op het grensvlak van behandeling, zorg en het sociale domein (welzijn, wonen, dagbesteding, werk) zijn complex, omdat het meerdere domeinen raakt. Aansluiting en samenwerking is hiervoor vereist. Kijk voor inspiratie naar voorbeelden in het land, die lijken op de eigen lokale situatie. Het proces van aansluiting en samenwerking zal iedereen zelf moeten meemaken, maar niet je hoeft niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.

Meer weten


Geplaatst op: 26 september 2017
Laatst gewijzigd op: 26 september 2017