NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’

Op donderdag 1 juni 2017 vond in Utrecht de bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’ plaats met vertegenwoordigers van enkele genodigde samenwerkingsinitiatieven, betrokken vertegenwoordigers van gemeenten, een zorgverzekeraar en vertegenwoordigers van Federatie Opvang, VNG en Mind.

De bijeenkomst werd georganiseerd op verzoek van enkele samenwerkingsinitiatieven, die voor de langere termijn een financieringsvraagstuk hebben. Doel: vanuit een kleinere groep ontdekken wat de vraagstukken en oplossingsrichtingen zijn met betrekking tot financiering. Daarnaast werd er gekeken wat het programma kan bijdragen.

Marie-Antoinette Bäckes (programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang):
“Veel innovaties van samenwerkingsinitiatieven worden gefinancierd met incidentele financiering, projectfinanciering. In enkele gemeenten wordt er al nagedacht over structurele oplossingen, maar andere hebben er juist vragen over. Het aanjaagprogramma stimuleert de samenwerkingsinitiatieven en bekijkt ook wat nodig is voor de borging van de innovaties. Structurele financiering blijkt er één te zijn.”

Typen innovaties en financiering

De bijeenkomst begon met een kennismaking met de aanwezige initiatieven. Wat wil je bereiken, wat is de incidentele financiering en wordt er al nagedacht over duurzame financiering of heb je al een oplossing gevonden? Alle aanwezige initiatieven gaven antwoord op deze vragen.

 • Amsterdam, Stadsdeel Zuid –  GGZ in de wijk
  Chris van der Kroon (gemeente Amsterdam) en Georgette Groutars (Team ED) : ‘Ons samenwerkingsinitiatief heeft als doel wijken in Amsterdam-Zuid ggz-vriendelijk te maken met behulp van ggz-coaches’. Op dit moment maakt Stadsdeel Zuid gebruik van incidentele subsidie en zijn we opzoek naar structurele subsidie. ‘De eerste stap is overleg met de Gemeente Amsterdam, vervolgens met de zorgverzekeraar. Dit gaan we doen’.
 • Hoorn  –  Buutvrij in Noord Holland
  Betty Hoekstra (GGZ NHN), Jaap Buijs en Agete Orlowske (Vriend GGZ): ‘We bieden ondersteuning/respijt voor mensen die verward zijn en tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ons doel is respijt bieden én opname-voorkomend werken’. Buutvrij Hoorn maakt gebruik van incidentele subsidie van de gemeente Hoorn (innovatie geld). Er is behoefte aan duurzame financiering vanuit de zorgverzekering, maar ook uit de WMO. Het samenwerkingsinitiatief gaat in gesprek met Gerjan Prins (VGZ) over duurzame financiering.
 • Eindhoven, GGZE de Boei – De Halte
  Jeroen van Heel en Ankie Lubbers (GGZE en de Kempen): ‘We bieden beschermd wonen, ambulante begeleiding, respijt, logeerfunctie, lokaal en buurtgericht werken.’ Het samenwerkingsinitiatief is een woonhuis in de wijk, voor en door ervaringsdeskundigen: De Halte. In Eindhoven maken we nu gebruik van maatwerkfinanciering op indicatie van de gemeente. Het gesprek over structurele financiering moet nog gevoerd worden. Met de gemeente, maar ook met de zorgverzekeraar.
 • Brunssum, Inloopvoorziening+
  Het samenwerkingsinitiatief Brunssum loopt vooruit wat betreft duurzame financiering. Paul Schefman en Esmé Kock (LEVANTOgroep): ‘Brunssum heeft een inhoudelijke aanbesteding gedaan gekoppeld aan een zogenaamde Lumpsum financiering. Maud Renders (Gemeente Brunssum): ‘De lumpsum financiering ondersteunt de samenwerking, omdat men niet meer gebonden is aan ‘uurtje-factuurtje’. Er wordt een beschikking-zorg afgegeven, die zelf naar behoefte ingevuld kan worden.
Lumpsum financiering:
Lumpsum is een meerjarige subsidie. Is meer gericht op resultaten, het stimuleert op- en afschaling van zorg en stimuleert om welzijnsoplossingen te bieden. Er is een beschikking zorg, voor dagbesteding of begeleiding individueel als opschaling nodig is (mogelijkheid voor maatwerkvoorziening). Lees meer over de Lumpsum financiering.
 • Apeldoorn, Proeftuin cliëntondersteuning GGz
  Mieke Biemond (Zorgbelang) en Antonie de Vlieger (Gemeente Apeldoorn): ‘We bieden cliëntondersteuning met ervaringsdeskundigen.’ Nu maakt het samenwerkingsinitiatief nog gebruik van innovatie geld van de gemeente Apeldoorn. Het gesprek met de zorgverzekeraar loopt. Het zal blijken of er op activiteitenniveau of op wijkniveau tot cofinanciering gekomen kan worden.

Werkzame factoren voor duurzame financiering

Volgens de deelnemers moeten gemeenten en zorgverzekeraars coöperatief zijn. Er zijn altijd wel oplossingen te vinden binnen de huidige systemen (vanuit zorgverzekeraars, gemeenten, etc.), als je maar goede gesprekken met elkaar voert.

Gerjan Prins (VGZ): Vertrouwen is de kern, en vertrouwen ontbreekt nog wel eens. Je moet rekening houden met de kaders van het huidige systeem, maar je kunt wel kijken wat binnen de grenzen mogelijk is.

Antonie de Vlieger (Apeldoorn) vindt dat businesscases nodig zijn. Dan weet de zorgverzekeraar ook wat de vernieuwende ondersteuning en zorg van de samenwerkingsinitiatieven oplevert. Gerjan Prins (VGZ): ‘Een gedeeld belang (zorgverzekeraar, gemeente én klant hebben belang) is belangrijk. Wij zeggen kosten, kwaliteit en klantbeleving. Kwaliteit van zorg moet omhoog, klantbeleving moet omhoog, en dat tegen lagere kosten/prijs. Ook wel Triple Aim genoemd.’

Wat kan het programma betekenen?

Marie-Antoinette Bäckes: ‘Het is tijd om de handen ineen slaan (cliëntinitiatieven, gemeenten en zorgverzekeraars). Samen gaan kijken of er succesverhalen zijn (samenwerking gemeente-zorgverzekeraars). Zou dat dan geen stimulans zijn om dat te volgen en het breed op te schalen?’ Nynke van Zorge (VNG): ‘We zijn bezig met het opstellen van een rapport over initiatieven waarbij er samenwerking is tussen gemeenten en zorgverzekeraars. hoe bevorder je de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars? Inzicht in wat er allemaal al gebeurt geeft een stimulans dat men elkaar eenvoudiger en sneller kan vinden. Bedoeling is ook agenda voeren, hoe krijg je als VNG de juiste partijen aan tafel en waar kun je van elkaar leren, wat zijn de kaders voor samenwerking?’ Bäckes gaat in gesprek met Van Zorge over het delen van rapport. Blijf de website dus in de gaten houden.

Andere vormen waarin het programma kan bijdragen:

 • Laten zien wat er al gebeurt. Wat werkt en wat werkt niet? Wat kan je binnen de stelsel bereiken? Houd het klein vanuit de initiatieven en maakt het vanuit daaruit zichtbaar. Gerjan Prins (VGZ) noemt het inkoopdocument van VGZ als voorbeeld. Hier staan enkele Good Practices in vermeld.
 • Ondersteuning bij de gesprekken met de betrokken gemeenten en zorgverzekeraars.
 • Uitnodigen van verschillende zorgverzekeraars, bijvoorbeeld bij de Masterclass op 14 september a.s. Elkaars werelden beter leren kennen.

Masterclass Duurzame financiering 14 september 2017

Op donderdag 14 september 2017 vindt de masterclass over Duurzame financiering plaats. Het doel van de masterclass is om deelnemers uit te nodigen om ten behoeve van structurele financiering van innovaties creatief en buiten de bestaande kaders te denken. De masterclass inspireert en informeert deelnemers zodat zij kunnen ontdekken wat er kan en mogelijk is. De deelnemers doen nieuwe inzichten op en vertalen deze naar de eigen situatie.

Meer weten


Geplaatst op: 19 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 27 september 2017