NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag themabijeenkomst ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’

Donderdag 9 februari 2017 vond een bijeenkomst plaats van de themagroep ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’. 6 van de 8 initiatieven waren hierbij aanwezig, Woonarrangementen (Humanitas Onder Dak) en Werken met cliëntprofielen (RIBW Arnhem en Veluwe Vallei) waren door omstandigheden helaas verhinderd. Themacoördinatoren Dorothé van Slooten en Harry Michon (Kenniscentrum Phrenos en Trimbos instituut) waren ook aanwezig.

Pitchen

De bijeenkomst begon met een actieve kennismaking door middel van speed dating. Alle deelnemers stelden in duo’s gedurende ongeveer 3 minuten kernachtige vragen aan elkaar, waarbij de vragen mogen variëren van persoonlijk tot beroepsmatig. Na 3 minuten werden nieuwe duo’s gevormd. Vervolgens gaf themacoördinator Dorothé van Slooten een presentatie over de werking van elevator pitches. Een aantal inspiratie-video’s: video 1, video 2 en video 3. Vervolgens bereidden de deelnemers in tweetallen een pitch van anderhalve minuut per initiatief voor, met als kernpunten:

 • Wat is je naam en wat is de naam van je project?
 • Wat is het doel van je project en wat is het probleem waarvoor je project een oplossing biedt?
 • Hoe ga je dat realiseren en met wie?
 • Waar krijg je energie van in dit project?
 • Wat kost je energie?

Er werden daarna zes gloedvolle pitches afgestoken, die leerzaam en inspirerend waren, en tevens een kennismaking boden. De gezamenlijke pitches gaven een goede indruk van het brede palet van initiatieven dat in de themagroep Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming aanwezig is. Tenslotte werd iedere pitch nabesproken, waarbij de pitcher opbouwende feedback ontving. Ook werd stilgestaan bij hoe het is om te doen, of het gelukt is de kernboodschap erin te verpakken en wat de anderen ervan mee nemen.

Balint-methode

De Balint-methode is een stappenplan en checklist voor het voeren van een intervisiegesprek. Benodigde tijd: circa 60 minuten. De volgende stappen werden in de bijeenkomst onderscheiden:

 • Wie heeft welk probleem: In een kort rondje geeft iedereen in enkele zinnen zijn onderwerp en vraag die men in zou willen brengen.
 • Keuze van probleem: de groep bespreekt welk probleem het meest aanspreekt of herkenbaar is voor meerdere deelnemers.
 • Keuze van gespreksleider: als het om een groep gaat die ervaring heeft met deze methodiek, kan de gespreksleider bij toerbeurt uit de deelnemers worden gekozen. Per ingebracht thema kan dat een ander zijn. De inbrenger is nooit de gespreksleider.
 • Inbreng feitelijke probleem: de inbrenger geeft een korte, feitelijke beschrijving van zijn probleem. De groepsleden maken aantekeningen en schrijven eventueel voor zichzelf op wat zij denken en voelen bij het probleem.
 • Verkenning: de deelnemers bedenken open vragen om te verhelderen. De gespreksleider nodigt ieder groepslid om de beurt uit om hun vragen te stellen. De inbrenger antwoordt kort, zonder verdere discussie. Het enige doel is meer begrip krijgen van de vraag en de concrete context waarin die vraag speelt.
 • Oordeel en advies: de gespreksleider geeft deelnemers ruimte om een eigen oordeel en advies te schrijven. Iedere deelnemer geeft vervolgens mondeling zijn advies aan de inbrenger zonder dat deze daarop reageert.
 • Besluitvorming: de inbrenger vertelt wat hij aan de adviezen heeft en wat hij er mee gaat doen. De inbrenger is hier volledig vrij in. Hij kan zijn keuze kort toelichten,maar dat hoeft niet.
 • Delen (dit onderdeel is min of meer voor Nieuwe Wegen toegevoegd): groepsleden vertellen hoe zij het gesprek kunnen gebruiken. Eventueel staat men stil bij de manier waarop het gesprek verlopen is.
Sanne Peters en Jan van Wagenberg – Beschermd wonen in de wijk vanuit een integraal en creatief perspectief
“Jan en ik hebben samen op de terugweg in de trein besproken dat met name het tweede deel van de bijeenkomst heel interessant was. De verdieping in een project. Dit wekt de nieuwsgierigheid naar vernieuwing en maakt dat je dit ook kan vertalen naar je eigen project. Het is ook fijn te merken dat er gewerkt wordt vanuit een overkoepelende visie waarbij zaken als ervaringsdeskundigheid, zelfregie, loslaten door hulpverleners en normaliseren, een belangrijke rol spelen. Het geeft de bevestiging dat we op de goede weg zijn.”

Intervisieronde: Kwintes

Tijdens deze themagroepbijeenkomst is met alle aanwezigen verkend wie een probleem of vraag wil indienen. Hierbij kunnen we goed aansluiten bij de elevator pitches. Het probleem van Kwintes, ingebracht door Wendy Gerards, wordt daarop gekozen:

“Hoe kun je tot een goede mix van bewoners komen voor een gespikkelde woonvorm en welke criteria houd je daarbij aan? Daaraan verbonden is de vraag in hoeverre Kwintes los kan of moet laten en het beheer ook daadwerkelijk bij de bewoners kan laten (met andere woorden: afzien van een beheersmatige opstelling)”.

Kwintes gaat een leeg kantoorpand vullen met studio´s voor burgers die een Beschermde Woonvorm verlaten, alsook voor andere woningzoekende burgers. Socius (bureau dat leegstaande kantoorpanden transformeert in kamers en studio’s voor jongeren, studenten en starters in diverse (studenten)steden in Nederland) adviseert hen daarbij. Het pand zal in zelfbeheer genomen worden, waarbij diverse functies (waaronder pandbeheerder, technisch beheerder en gangmaker) worden verdeeld onder de bewoners. Bewoners moeten dan ook voldoen aan een aantal criteria, waaronder willen investeren in de gemeenschap. Onderlinge support is mogelijk, maar wordt niet opgelegd. De vraag is waar bewoners op geselecteerd dienen te worden, en in hoeverre Kwintes daarin een beheersmatige opstelling moet aannemen. Hoeveel en wat moet vooraf geregeld worden? In hoeverre moet Kwintes de functionarissen opleiden? Na de verschillende onderdelen van de Balint methode te hebben doorlopen worden de volgende adviezen gegeven:

 • Ga kijken bij reeds bekende vormen van gespikkeld wonen, en leer van de succesvolle en minder succesvolle projecten;
 • Vorm een vereniging of coöperatie van bewoners (voorbeeld: Paramadreef van De Tussenvoorziening) en maak de bewoners zelf verantwoordelijk;
 • Laat selectie van nieuwe bewoners door de eerste (en volgende) bewoners plaatsvinden;
 • Stel een goed reglement op, gebaseerd op juridische gronden, en wees streng in bewaking daarvan. De bewoners hebben bij het opstellen en handhaven een belangrijke rol (voorbeeld: Vriendenhuis Arnhem);
 • Ga uit van ‘goede buurschap’, maar het mag ook wel eens fout gaan (‘knallen’).
 • Coachende rol van Kwintes (ga niet in de regie zitten), maar zeer op de achtergrond. Ook het opleiden van bewoners z.s.m. afbouwen;
 • Laat ervaringsdeskundigen de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ geven;
 • Betrek de wijk, zorg voor participatie;
 • Neem geen beheersmatige opstelling, maar laat los;
 • Overweeg goed wat de meerwaarde is van verhuur via de instelling, en niet via de woningbouwvereniging.

Wendy benoemde vervolgens met name als bruikbare adviezen. De bewoners op alle fronten mee laten werken. Goed reglement opstellen. De (eerste) bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij werving en selectie betrekken. Het willen beheersen loslaten: de professionals van Kwintes beperken zich sneller tot het coachen (op de achtergrond). En betrek de wijk.

Wendy Gerards, projectleider WijCk Wonen Kwintes:
“Bij de bijeenkomst heb ik vandaag de mogelijkheid gehad om ons nieuwe woonconcept WijCk Wonen te mogen pitchen. Dit was de eerste keer dat ik moest pitchen in 90 seconden. Dit heeft mij geholpen om Wijckwonen kort maar krachtig te omschrijven. Dit gaat mij weer helpen bij de promotie van ons project. Daarnaast heb ik ook de mazzel gehad dat WijCk Wonen onderdeel was van de intervisieronde. Tips als Betrek de Wijk, Beheers niet te veel en sta stevig achter je eigen ideeën, neem ik mee terug naar Kwintes. Een inspirerende en energie gevende bijeenkomst!”

Meer weten


Geplaatst op: 1 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 7 maart 2017