NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag Masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’

Op donderdag 14 september 2017 vond de Masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’ plaats. De deelnemers werden geïnspireerd om creatief en buiten de bestaande kaders na te denken over structurele financiering van innovaties. Vier samenwerkingsinitiatieven van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang presenteerden welke financiering zij hebben gevonden, naar welke duurzame financiering zij op zoek zijn en hoe en met wie zij dit doen. Ook vertelden vertegenwoordigers van de VNG en zorgverzekeraars vanuit hun perspectief over duurzame financiering.

Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider Nieuwe wegen ggz en opvang
‘Luisterend naar alle inspanningen van samenwerkingsverbanden om een duurzame financiering tot stand te brengen voor domeinoverstijgende innovaties, die mensen met een psychiatrische aandoening ondersteunen in het gewone leven, heb ik tijdens de Masterclass een flink aantal tips gehoord. Innovaties kunnen starten door incidentele, kortdurende financiering. Doorontwikkeling en implementatie vraagt echter een structurelere en een langer durende financiering. En het vraagt een samenspel tussen aanbieders van behandeling, zorg en welzijn,  financiers van algemene- en maatwerkvoorzieningen in de WMO en participatiewet (gemeenten) en financiers vanuit de zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars). Hoe doe je dat?’ Lees de 8 tips voor duurzame financiering van innovaties.

Start: Inzicht in typen innovaties en financiering

Voor alle samenwerkingsinitiatieven binnen Nieuwe wegen ggz en opvang geldt dat ‘sociale inclusie’ en ‘ondersteuning bij het gewone leven’ beoogde doelen zijn. De projecten hebben, vermits zij na een positieve evaluatie doorgaan, (structurele) financiering nodig. De kernvraag vandaag is: wat wil je bereiken en hoe financier je dat? Hiervoor moet om te beginnen helder zijn wat er aan voorzieningen is. En: worden de beoogde effecten gerealiseerd en wie betaalt dat momenteel? Is er overlap of ontschotting van doelgroepen en financiering? In de eerste sessie van de Masterclass namen deelnemers plaats aan discussietafels om financieringsvragen en – oplossingen uit te wisselen.

Een greep uit wat er ter tafel kwam: Gemeenten in de Lekstroomregio hebben een tussenvoorziening waar veel gezinnen maar ook daklozen van gebruik maken. In de gemeente Doetinchem subsidiëren ze de Stadskamer als algemene voorziening, maar een deel van de bezoekers komt uit andere gemeenten en een deel valt eigenlijk onder de Wlz. Bij een landelijke GGZ-organisatie lopen ze er tegenaan dat ze veel vechtscheidingen onder hun cliënten hebben, maar voor de financiering is dat lastig. De jeugdzorg is immers naar de gemeenten gegaan, maar GGZ-hulp valt onder de zorgverzekeraar. Ook voor het Leger des Heils blijkt de financiering een knelpunt. Het regelt heel veel programma’s voor cliënten en dat is maatwerk, maar de financiering volgt niet altijd de ‘loopbaan’ van de cliënt.

Lees het verslag van onderlinge uitwisseling over financieringsvragen en -oplossingen.

Programma A: Good practices samenwerkingsinitiatieven

Vertegenwoordigers van vier samenwerkingsverbanden vertelden over hun samenwerkingsinitiatief en over hun zoektocht naar duurzame financiering.

 • Ontschotten en verbinden: (arbeidsmatige) dagbesteding, participatie en meer!
  Wendy van Beek – Beleidsadviseur sociaal domein gemeente Doetinchem en Everdien Boesveld – Directeur-bestuurder Stichting Stadskamer gaven een presentatie over de Stadskamer Doetinchem. De Stadskamer is een voorliggende voorziening in Doetinchem. Drie personen vanuit verschillende organisaties vonden elkaar in een andere kijk op dagbesteding: Stichting cliëntinitiatieven, Stichting eigen Bedreivigheid (de Villa – OGGZ, dak- en thuislozen) en GGnet. Wat moest anders? Dat je, om mee te doen met organisaties als deze, eerst een etiketje opgeplakt moest krijgen. ‘Meedoen met de maatschappij’ vroeg dus om eerst een indicatie, dan pas kon je deelnemen en daar wilde men vanaf. Verder was een belangrijke andere visie op de bestaande dagbesteding dat mensen zelf invulling geven aan de dagbesteding. De rol van de professional is geheel gekanteld. Mensen die meedoen zijn zelf aan zet. Lees het verslag In Doetinchem zoeken Stadskamer en Gemeente naar structurele financiering.
 • Nieuwe vormen van ondersteuning en bekostiging in Zuid Limburg
  Paul Schefman – Voorzitter raad van bestuur LEVANTOgroep, Maud Renders – Strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Brunssum, Ralf Stoffels – Manager CMWW en Esmé Kock – medewerker team change LEVANTOgroep gaven een presentatie over onder andere de Brede inloopvoorziening in Brunssum. Met de lumpsum financiering voor de zorgaanbieders en een aparte lumpsum financiering voor welzijn per 2015, werd ervoor gekozen te gaan werken met een beperkt aantal partners. Samenwerking en co-creatie staan voorop, de schotten in het aanbod en in de financiering daarvan moeten worden geslecht. Lees het verslag Nieuwe vormen van ondersteuning en bekostiging in Zuid-Limburg.
 • Proeftuin Blauwe zorg – Maastricht/Heuvelland
  Rob Dokter – Innovatiemanager VGZ en Bart Bongers – Manager GGZ ZIO, projectleider Blauwe Zorg/Nieuwe GGZ in de wijk, gaven een presentatie over de Proeftuin Blauwe zorg. Onder de noemer Blauwe Zorg wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorg, waarbij de doelstelling altijd drievoudig is: een verandering van gedrag van de gebruikers van zorg, een verandering van gedrag van zorgprofessionals en een verandering van het systeem. Lees het verslag Proeftuin Blauwe Zorg – Maastricht/Heuvelland.
 • Amsterdam-Zuid – Borging van GGZ in de wijk
  Chris van der Kroon, beleidsambtenaar Gemeente Amsterdam-Zuid, gaf een presentatie over Ggz in de wijk Amsterdam Zuid. In Amsterdam-Zuid is al enkele jaren sprake van een bijzondere verweving van de wereld van de GGZ, ervaringsdeskundigen en welzijn, met één doel: het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van zelfredzaamheid. Lees het verslag Duurzame GGZ in de wijk in Amsterdam-Zuid.

Programma B: Duurzame financiering vanuit verschillende perspectieven

 • Samenwerking op de kaart – VNG
  VNG en Zorgverzekeraars Nederland hebben een samenwerkingsagenda. Om in kaart te brengen welke samenwerkingsprojecten er zijn, heeft VNG onderzoek gedaan en samenwerkingskaarten opgesteld. Nynke van Zorge – Beleidsadviseur VNG, Directie Integratie & Participatie en Stefanie Noorlandt – Projectleider Ondersteuningsprogramma Opvang en Bescherming VNG gaven een presentatie over de inventarisatie van samenwerkingsverbanden. Lees het verslag Samenwerking op de kaart – VNG
 • Duurzame financiering vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar
  Peter van Zuidam – Zorginhoudelijk adviseur GGZ, Zilveren Kruis en Gerjan Prins – Zorginkoper GGZ, VGZ  gaven een presentatie over duurzame financiering vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar moet ondanks de stijgende zorgkosten de toegang tot de zorg, de kwaliteit ervan en de doelmatigheid ervan te waarborgen. Lees het verslag Duurzame financiering vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar

Afronding: Forumdiscussie met gemeenten en zorgverzekeraars

De Masterclass werd afgesloten met een panelgesprek met twee vertegenwoordigers van gemeenten: Wendy van Beek (Doetinchem) en Chris van der Kroon (Amsterdam), en twee vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars: Peter van Zuidam (Zilveren Kruis) en Gerjan Prins (VGZ).

Van Beek verzorgde de aftrap door te stellen dat ze een voorstander is van innovaties in de GGZ en het hierbij vooruitschuiven van de rol van de gemeente. ‘Maar er blijkt niet altijd geld beschikbaar te zijn voor het werk dat dit van gemeenten vergt’, voegde ze hieraan toe. ‘Ook blijft domeinoverstijgende financiering van goede initiatieven een lastig punt.’ Van der Kroon gaf aan hiervoor wel een oplossing te zien. ‘We hebben voor de zorg te maken met de Wmo, de Wlz en de Zvw’, zei hij. ‘Maak daaruit geld vrij om innovatie te financieren.’

Chris van der Kroon (gemeente Amsterdam)
‘We hebben voor de zorg te maken met de Wmo, de Wlz en de Zvw’, zei hij. ‘Maak daaruit geld vrij om innovatie te financieren.’

De scheiding tussen die drie domeinen is en blijft een lastig vraagstuk, erkende Van Zuidam. ‘We worstelen continu met de grenzen waar we mee te maken hebben en de knellende regels. Dat is iets waarvoor we in gesprek moeten met het ministerie van VWS en waarvoor we mogelijk aansluitend naar de Nederlandse Zorgautoriteit moeten, om aanpassing van de regels te bewerkstelligen waar dit nodig is.’

Lees het volledige verslag van de forumdiscussie.

10 inzichten deelnemers over duurzame financiering

Na afloop van de Masterclass ‘Duurzame financiering van innovaties’ konden de deelnemers hun inzichten over de dag achterlaten.

Bekijk een selectie inzichten van deelnemers over duurzame financiering

Meer weten


Geplaatst op: 26 september 2017
Laatst gewijzigd op: 21 maart 2018