NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag: Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis

Werkbezoek aan het terrein

Op een zonovergoten woensdag zijn een twintigtal leden van de themagroep Participatie, inclusie en werk op werkbezoek geweest in Zuidlaren, bij Lentis. Een geweldig en warm ontvangst, met muziek door de eigen band, koffie en cake. Aansluitend was er een toelichting op de manier waarop ze binnen de langdurige zorg bezig zijn met de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg. Met en voor de mensen die langdurig op het terrein van Lentis verblijven voor hun behandeling. Participatie is daarin heel belangrijk. Mensen weer in beweging laten komen, aan de slag met dingen waar ze weer voldoening en zelfvertrouwen in kunnen ervaren. De methodiek ART (assertive recovery triade) is daarbij uitgangspunt. Waarbij ze in de driehoek: cliënt-hulpverlener-naastbetrokkene(n) ook de buurtgenoten uit het dorp als naastbetrokkenen beschouwen. Dit heeft geresulteerd in het concept Dorps(huis)kamer Tynaarlo, samen met een groot aantal partijen uit het dorp. Van twee partijen, de bibliotheek en het wijkteam, waren ook vertegenwoordigers aanwezig.

De eerste reactie over Lentis: ‘Het is heel knap wat er allemaal is. Je voelt bij de mensen, medewerkers en deelnemers het onderling respect, het enthousiasme en de trots over waar ze mee bezig zijn. Het is ook een mooi terrein en met mooie werkplaatsen. Zorg dat je deze verworvenheden niet zo maar laat verdwijnen.’

Rondleiding over het terrein

Vervolgens kreeg de groep een uitgebreide rondleiding op het terrein, met enthousiaste verhalen door de diverse begeleiders van werkprojecten. Het werk is primair werk, met alles wat daarbij hoort, maar zonder prestatiedruk. Ook werken cliënten steeds vaker mee in de verschillende diensten van Lentis, als werkervaringsplek. En nemen de werkplekken voor betaalde en onbetaalde ervaringsdeskundigen toe. In de werkprojecten is veel ruimte voor eigen initiatieven en creativiteit van de deelnemers (de cliënten). Het verhaal van een medewerker van de kringloopwinkel was indrukwekkend. Een cliënt van de forensische afdeling die deze winkel helemaal zelf runt en hierin echt een nieuwe levensinvulling heeft gevonden.

Tips voor doorontwikkeling participatieprojecten Lentis

‘S middags is de groep gestart met een rondje tips voor Lentis. Wat kan iedereen op basis van wat hij vandaag heeft gehoord en ervaren meegeven voor de doorontwikkeling van de participatiemogelijkheden bij Lentis en de dorps(huis)kamer? De eerste reactie was: ‘Het is heel knap wat er allemaal is. Je voelt bij de mensen, medewerkers en deelnemers het onderling respect, het enthousiasme en de trots over waar ze mee bezig zijn. Het is ook een mooi terrein en met mooie werkplaatsen. Zorg dat je deze verworvenheden niet zo maar laat verdwijnen.’

Tips voor Lentis:

 • Haal nog meer zaken naar binnen op dit mooie terrein:
  • Bijvoorbeeld ondernemingen die ook werk voor cliënten meebrengen
  • Bijvoorbeeld een respijthuis dat (goeddeels) door ervaringsdeskundigen gerund wordt. Als alternatief voor een (crisis)opname als iemand wel even uit zijn eigen huis weg moet om weer tot rust te komen. Dit kan zich zowel richten op de cliënten uit de eigen regio, maar het zou ook ideaal zijn voor cliënten uit de randstad die even wat extra rust en groen nodig hebben.
  • Bijvoorbeeld kunstenaars een atelier/werkruimte bieden met als tegenprestatie dat ze ook cliënten willen laten meedoen.
 • Sportfaciliteiten integreren met het dorp, bijvoorbeeld zwemmen, hardloopclinics op het terrein (gebeurt ook al); ook hier weer integratie cliënten en anderen (dorpsbewoners, toeristen).
 • Een bed & breakfast ten behoeve van de Pieterpadlopers
 • Een skatebaan aanleggen op het terrein voor de jeugd.
 • Hobbyclubs hout die gebruik kunnen maken van de werkplaats.
 • Inspelen op omgeving/toerisme en aanbod via VVV bekendmaken:
 • Fietsenverhuur op het terrein, bijzondere bomenwandeling, gps-wandelingen.
 • Om contact te leggen met ondernemers in het dorp: neem bewoners mee als je naar bedrijven gaat.
 • Social return opnemen in gemeentelijke inkoop (d.w.z. bedrijven waar je zaken mee doet verplichten om ook werkervaringsplekken te bieden aan cliënten, zodat mensen ook kunnen uitstromen).
 • Behoud de mensvriendelijkheid die je nu ervaart bij alle plekken op het terrein in combinatie met de grotere openheid voor de samenleving. Haal bijvoorbeeld mensen binnen die yoga, zingen, dansworkshops willen geven; bied ze de faciliteiten aan in ruil voor (gratis) deelname van cliënten.
 • Streef naar nog meer de cliënten op alle niveaus in the lead. Ze lijken nu in de uitvoering wel een steeds gelijkwaardiger plek te krijgen. Maar ze praten nog niet op alle niveaus mee als het gaat om het uitwerken van de plannen en het concretiseren. Dat zou nog beter kunnen, waardoor ze zich al van begin af aan meer mede-eigenaar kunnen voelen.

Wat werkt om samenwerking te bevorderen

Als tweede onderdeel van de middag hebben de deelnemers geïnventariseerd welke ervaringen de verschillende projecten hebben met: wat werkt om de samenwerking tussen ggz/opvang en partijen uit het sociaal domein te bevorderen. Hieronder per organisatie een aantal tips waarvan zij ervaren dat het werkt.

Cosis/Promens (begeleid leren)

 • Vertegenwoordiging en betrokkenheid van de jongeren op alle niveaus en bij alle samenwerkingsmomenten houdt iedereen gefocust op waar het om gaat en zorgt ervoor dat het perspectief van de jongeren zelf wordt meegenomen (kwaliteit).
 • Een structureel overleg tussen onderwijs en zorg, zodat je korte lijntjes hebt.
 • De gemeente heeft er belang bij dat onderwijs en zorg goed samenwerken: daardoor vallen minder jongeren uit en krijgen er meer een beroepskwalificatie.

Amsterdam-Zuid (ggz in de wijk)

 • De drie projectpartners: Ggz, gemeente/welzijn en de ED-plaats hebben onder begeleiding van hun communicatiemedewerkers 4 kernverhalen gemaakt: de uitleg wat we doen en willen bereiken), elk verhaal specifiek afgestemd voor de doelgroep die je ermee wilt informeren: bewoners, cliënten, ketenpartners, gemeente. Daarbij is steeds rekening gehouden met het beeld dat die partij heeft van de doelgroep en met het belang van die partij. Doel van de kernverhalen is om de partij actief te betrekken. De communicatiemedewerkers hebben de inhoudelijk bij het project ggz in de wijk betrokken personen bevraagd over die belangen en beelden en hen zo geholpen het verhaal daar echt op af te stemmen.
 • Neem als uitgangspunt daarbij het feitelijk kader: het is niet anders: mensen gaan meedoen in de wijk, dat is het gemeentelijk beleid. Door dit als gegevenheid te presenteren en vooral in te gaan op wat er nodig is voor partijen om hieraan mee te doen, krijg je medewerking.
 • De ggz is hierin ook echt beschikbaar: wat kunnen wij bieden aan andere partijen om het gemakkelijker/aantrekkelijker voor hen te maken.
 • Betrokkenheid van jonge hulpverleners en ervaringsdeskundigen bij voorlichting aan mensen met wie je wilt gaan samenwerken: hun enthousiasme en persoonlijk verhaal helpen ook om weerstanden te slechten.
 • Ervaringsdeskundigen die met cliënten in gesprek gaan bij de inloop en zo hun ideeën en wensen ophalen, helpen om ook de samenwerking met de cliënten soepeler te maken.

Proeftuin Apeldoorn

 • Gemeente heeft duidelijk regie genomen om de instellingen tot elkaar te brengen: instellingen kunnen alleen subsidie krijgen als ze samen met plannen komen.
 • Het plan en doel van je plan moet helder zijn, waarbij ieder een taak heeft naar eigen expertise.
 • Het kost tijd om elkaar te leren kennen. Die tijd moet je ook nemen om met elkaar te verkennen, goed helder te krijgen wat het (gezamenlijk) doel is en wie wat daarin kan doen.
 • Je moet dezelfde taal leren spreken.

De pilot Meerwijk in Leiden

 • Bottom up werken als je een plan gaat maken, met betrokkenheid en inzet van ervaringsdeskundigen zodat je met elkaar goed voor ogen krijgt wat er nodig is.
 • Niet vooraf invullen wat er nodig is – zet de cliënt in the lead – dat kost ook tijd: dus GEDULD!
 • Gezamenlijk streven: niet voor de cliënt denken/beslissen maar tijd nemen voor het gesprek met de cliënt
 • Het Zelfregiecentrum is als partner belangrijk en de vliegende brigade (ervaringsdeskundigen die actief contact leggen met mensen in de wijk die nog niet naar een ontmoetings/participatieplek toe (durven) komen).
 • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen het sociaal team en de ggz.
 • Partijen erkennen dat ze elkaar aanvullen. De afspraak is: je organiseert geen ‘doublures’. Je voegt samen of maakt een duidelijk onderscheid als twee soorten aanbod te veel op elkaar lijken.

Lentis

 • De cliëntenraad nog meer betrekken.
 • Partijen actief uitnodigen en hun belangen achterhalen.
 • Zoeken naar activiteiten die aansluiten bij de gezamenlijke belangen van dorp en ggz: bijv. duurzaamheid: repair café wordt binnenkort gestart, de kringloopwinkel.
 • Doorstroomplekken realiseren binnen Lentis: ook voor andere werkzoekenden/arbeidsgehandicapten vanuit het dorp/de regio.
 • Wmo en participatiewet verbinden.

De opbrengst van deze dag: een warm bad

Tijdens de themabijeenkomst zijn weer veel ideeën uitgewisseld en is inspiratie opgedaan. Het warme welkom en het enthousiasme werden geroemd: alsof je in een warm bad komt.

Het vervolg

 • De deelnemers komen weer in september weer bij elkaar, waarschijnlijk in Utrecht. Tenzij een van de samenwerkingsverbanden die nu niet aanwezig was ons uitnodigt: voel je vrij! Binnenkort gaat er een datumprikker rond.
 • Tegen het einde van het jaar zijn de deelnemers welkom in Leiden.
 • In september is ook de masterclass over Duurzame financiering en in november zal een bijeenkomst voor alle themagroepen zijn in Utrecht. Dan gaan de deelnemers in op de inclusie-voorwaarden van Dannenberg waar je in je project aan werkt. We proberen hier Dannenberg ook bij aanwezig te laten zijn.

Meer weten


Geplaatst op: 15 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 19 juni 2017